Halaman

Khamis, 24 Januari 2013

sambung ... Bab 7(d)  Fungsi perakaunan pengurusan dalam perancangan, kawalan, dan pembuatan keputusan;

1. membuat perancangan
Dengan menganalisis maklumat dan aktiviti kos yang lepas serta membandingkan dengan maklumat kos yang terkini, ia  akan membantu membuat perancangan yang lebih baik dan mempertingkatkan prestasi perniagaan. Perancangan  merupakan  proses  menetapkan  matlamat  serta  membentuk  cara  ke arahmencapai  matlamat  tersebut.  Proses  ini  termasuklah  membuat  belanjawan  yangmerupakan  terjemahan  perancangan  ke  dalam  bentuk  angka.  Ini  membantu  dalam penyelarasan, pelaksanaan dan perancangan. Sebagai contoh anggaran hasil dan belanja bagi tempoh sebulan. Perancangan bertujuan membantu pihak pengurusan bersedia untuk berhadapan  dengan  sesuatu  yang  akan  berlaku.  Ini  termasuklah membuat  tindakan  dan pilihan-pilihan  yang  wajar  mengikut  kesesuaian  keadaan.  Sebaliknya  jika  tiada perancangan,  pihak  pengurusan  terpaksa  bertindak  secara  reaktif  dan  sudah  tentu  akan mengalami  kesulitan  apabila  sesuatu  yang  berlaku  itu  di  luar  jangkaan.  Ringkasnya, perancangan adalah berkaitan dengan menjawab persoalan berikut:
·         Menetapkan matlamat (objektif)
·         Menjangka dan meramal keputusan yang akan dicapai di masa hadapan
·         Bagaimanakah untuk mendapatkannya?
·         Menentukan beberapa cara (pemilihan alternatif)

2. membuat kawalan

Kawalan  merupakan  proses  untuk memastikan  sesuatu  matlamat  itu  tercapai selari  dengan  apa  yang  dirancangkan  dalam belanjawan. Jika  tidak  tercapai  tindakan  susulan akan diambil bagi  mencapai  matlamat  tersebut. Kawalan penting untuk menentukan operasi jabatan,proses dan kos dalam keadaan terkawal. Ia membolehkan setiap bahagian dalam organisasi bekerja dengan cekap untuk mencapai objektif syarikat yang telah ditetapkan. Penilaian  prestasi  adalah  penting  bagi  mengesan  sebarang  masalah  serta  membuat tindakan susulan. Dalam perakaunan pengurusan, kawalan merupakan satu perbandingan di  antara  keputusan  yang  dirancang  dengan  keputusan  yang  diperolehi.  Keputusan  ini perlu  dinilai  dengan  segera  agar  tindakan  susulan  boleh  diambil  jika  keputusan  yang diperolehi  tadi  tidak  menepati  dengan perancangan  yang  di  buat.  Sebarang  perbezaan  (varians) di  antara  keputusan sebenar  dan belanjawan memerlukan tindakan susulan diambil untuk mencari punca-punca berlakunya perbezaan  tersebut  dan  mungkin  pembetulan  dan  penyemakan  ke  atas  rancangan  dan matlamat asal syarikat perlu dilakukan. Sebarang varians yang signifikan dan bermasalah perlu diambil tindakan supaya ianya tidak berlaku lagi di masa hadapan
Dengan  cara  ini, pengurus  akan  sentiasa  dapat  mengawal  aktiviti-aktiviti  operasi  bagi  memastikan  objektif firma  tercapai.


3. membuat keputusan

Pembuatan  keputusan  melibatkan  pemilihan  alternatif  dan  tindakan  yang  perlu diambil. Maklumat kos yang dipersembahkan dengan betul dan tepat amat berguna kepada pihak pengurusan dalam membuat keputusan yang boleh memneri kesan terhadap prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan sama ada dalam jangksa masa pendek atapun panjang. Contohnya,perakaunan kos membolehkan pihak pengurusan menentukan kos pelbagai kerja dan proses, ia juga dapat menentukan pelbagai kerugian dan pembaziran sebelum kerja disiapkan. Dengan ini keputusan yang cepat dapat diambil untuk mengelak kerugian yang lebih besar.

Di dalam membuat keputusan proses berikut harus dilalui:-
1. Penentuan objektif
2. Penentuan alternatif-alternatif yang ada,
3. Penilaian dan perbandingan antara alternatif-alternatif, dan
4. Pemilihan alternatif

Keputusan yang perlu dibuat oleh pengurusan boleh dikelaskan kepada tiga jenis iaitu:-
1.  Keputusan  jangka  panjang  atau  keputusan  strategik  melibatkan  keputusan dalam  polisi,  struktur  organisasi  dan  rancangan  jangka  panjang.  Keputusan jangka panjang sangat tidak rutin atau jarang dibuat dan mengambil tempoh lima atau 10 tahun.

2.  Keputusan  khas  atau  taktikal  keputusan  ini  timbul  apabila  keadaan-keadaan tertentu  terjadi  seperti  keputusan  menerima  atau  menolak  pesanan  dan keputusan  membuat  atau  membeli.  Keputusan  khas  ini  juga  tidak  begitu  rutin dilakukan.

3. Keputusan  operasi  melibatkan  keputusan  yang  sering  dibuat  setiap  hari mengenai operasi  dan aktiviti-aktiviti  normal  syarikat seperti menentukan  harga jualan  produk  atau  perkhidmatan,  pembelian  bahan  mentah  dan  pengambilan tenaga buruh.

Selain dari itu, perakaunan kos juga membantu dalam penentuan dan anggaran harga. Dalam penentuan harga faktor kos merupakan faktor yang penting di samping beberapa faktor yang lain seperti pasaran, persaingan dan lain-lain. Data-data kos dari perakaunan kos  membolehkan kos sesuatu item dikira untuk tujuan menetapkan harga sebelum item tersebut dijual

Tiada ulasan:

Catat Ulasan